วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ธงชาติทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน

1.  บรูไน (Brunei)

2.  กัมพูชา (Cambodia)


3.   อินโดนเซี ีย (Indonesia)


4.   ลาว(Laos)


5.   มาเลเซีย(Malaysia)


6.   พม่า(Myanmar)


7.  ฟิลิปปินส์  (Philippines)


8.   สิงคโปร (Singapore)


9.  ไทย (Thailand)


10.   เวียดนาม  (Vietnam)